Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Verkoper

MDLN, De elektronische webwinkel van Madelijn Lots , een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Biezeweide 135, 1500 Halle, België, BTW BE08 48781870, (hierna ‘MDLN’) biedt haar klanten de mogelijkheid om wol, stoffen, naaibenodigdheden, fournituren  en workshops online aan te kopen.

U kan ons bereiken op het telefoonnr +32(0)2/356.04.13 tijdens de openingsuren of via mail naar info@mdln.be

ARTIKEL 2 Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MDLN aanvaard zijn.

ARTIKEL 3 Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Binnen België en Nederland betaal je 7.50€ voor een levering. Vanaf 75€ Voor BE en 100€ voor NL, wordt je bestelling gratis verzonden.  Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

MDLN doet er alles aan om de prijzen op de website correct in te geven. Echter kan MDLN niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

ARTIKEL 4 Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MDLN niet. MDLN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MDLN is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MDLN. MDLN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

ARTIKEL 5 Bestelling

Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de webshop. Er worden geen bestellingen (noch wijzigingen of toevoegingen aan online geplaatste bestellingen) aanvaard via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

MDLN is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

ARTIKEL 6 Betaling

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren.

Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij MDLN. Tot die tijd zijn de goederen exclusieve eigendom van MDLN.

Indien de bestelling niet onmiddellijk betaald wordt, is er steeds een risico dat de goederen bij het ontvangen van de betaling niet meer voorradig zijn. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

Indien het niet mogelijk is de bestelde goederen te leveren, dan worden de eventueel reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de koper, zonder interest of andere vergoedingen.

ARTIKEL 7 Levering

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de twee werkdagen verstuurd.

Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op drie werkdagen. De leveringstermijn is enkel indicatief en niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot annulering van de verkoop of tot het betalen van een schadevergoeding aan de koper. MDLN heeft het recht om bestellingen in verschillende delen te verzenden.

MDLN is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij de transporteurs

MDLN heeft aan de leveringsplicht voldaan wanneer een zending één maal aan de koper is aangeboden.  Bij levering aan huis geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van aanbieden van de levering. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

ARTIKEL 8 Workshops

Een reservatie is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annulatie of afwezigheid, tenzij we jouw workshop plaats nog tijdig ingevuld krijgen. Je mag ook zelf iemand anders sturen.

MDLN heeft het recht om een workshop te annuleren wegens te weinig inschrijvingen of ziekte. Er wordt dan een andere datum gezocht of het inchrijvingsgeld wordt terugbetaald.

Met het betalen van het inschrijvingsgeld verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

ARTIKEL 9 Verzakingsrecht – retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar MDLN, Steenweg naar Eigenbrakel 9, 1652 Alsemberg, België. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben. Het retourneren van meterwaren is enkel mogelijk vanaf een minimum lengte van 100cm. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen of geknipt zijn, worden niet teruggenomen.

ARTIKEL 10 Klachten

De klant moet de goederen bij de levering onmiddellijk controleren.

Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de 8 dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden (info@mdln.be). Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Een reactie vanwege MDLN op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of ingebruikname van de geleverde goederen, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform heeft medegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen.

Indien een klacht door MDLN gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de goederen terugnemen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van MDLN zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door MDLN voor de goederen voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. goederen voor dewelke MDLN’ s aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten.

De klant kan zich eveneens wenden tot het Online Dispute Resolution (ODR)platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ARTIKEL 11 Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

ARTIKEL 12 Het gebruik van beelden uit de webshop

Delen van foto's uit de webshop is enkel toegestaan, mits naamsvermelding MDLN én toevoegen van een duidelijke link naar de website: www.mdln.be

ARTIKEL 13 Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt ten allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

ARTIKEL 14 Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MDLN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 15 Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MDLN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Madelijn Lots, eigenaar van MDLN behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 16 Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 17 Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing.  Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd.